Định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

Định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo định hướng để các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông kính mời các Sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022 với những nội dung sau:

Nghiệm thu dự án  “Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ thanh long bền vững”

Nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ thanh long bền vững”

Ngày 24 tháng 3, viện BVTV đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học công nghệ (KHCN) cấp cơ sở nghiệm thu tổng kết dự án khuyến nông “Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ thanh long bền vững” do TS. Hà Minh Thanh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu ứng dụng biện pháp sinh học để quản lý sâu bệnh hại đến cây Sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu ứng dụng biện pháp sinh học để quản lý sâu bệnh hại đến cây Sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam”

Ngày 20/4/2021 Viện Bảo vệ thực vật đã tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ (KHCN) cấp cơ sở nhằm đánh giá, nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, “Nghiên cứu ứng dụng biện pháp sinh học để quản lý sâu bệnh hại đến cây Sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam”, do TS. Lê Xuân Vị chủ nhiệm thực hiện. Đề tài được thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam.

Đề xuất đặt hàng danh mục nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Đề xuất đặt hàng danh mục nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân một số nội định hướng để làm căn cứ đăng ký đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022, cụ thể như sau:

Đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024

Đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024

Thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông và Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Nam Định năm 2021 (đợt 2)

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Nam Định năm 2021 (đợt 2)

Nhiệm vụ KH&CN xây dựng trên cơ sở Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ XX; Quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, ngành, địa phương giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Nam Định 2020 tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ đã được phê duyệt.

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Phú Thọ từ năm 2022

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Phú Thọ từ năm 2022

Thực hiện quy trình xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 và Quyết định 18/2019/QĐUBND của UBND tỉnh về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ;