Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
2021-03-02 08:21:31
· Thông tư hướng dẫn quản lý văn bản lập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
· Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiêp với viên chức
· Thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định 97/2008/NĐ-CP
· Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm
· Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện NVKHCN sử dụng ngân sách nhà nước
· Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng phân bổ quyết toán với NVKHCN
· THÔNG TƯ Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
· THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020
· Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước và kế toán cấp trên
· Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
· Thông tư về việc sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 10/2014/TT-BKHCN
· Thông tư quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị
· Thông tư quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước
· Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
· Thông tư quy định việc cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
· Thông tư quy định về lập dự toán phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa bảo trì cải tạo mở rộng cơ sở vật chất
· THÔNG TƯ Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân
· THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính