BAN GIÁM ĐỐC

 

1. Viện trưởng: TS. Nguyễn Văn Liêm

- Phụ trách chung, công tác Đảng, công tác Công đoàn, Hội cựu chiến binh

- Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Văn Phòng viện, Bộ môn côn trùng - Tuyến trùng, Bộ môn Thuốc - Cỏ dại và Môi trường.

- Công tác khuyến nông.

- Công tác Xây dựng cơ bản.

- Công tác triển khai Nghiên cứu khoa học – công nghệ ở các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phân công.


 

2. Phó Viện trưởng: TS. Trịnh Xuân Hoạt


- Phụ trách công tác Khoa học và Hợp tác quốc tế.

- Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ môn Chẩn đoán giám định Dịch hại và Thiên địch, Trung tâm sinh học.

- Công tác triển khai Nghiên cứu khoa học – công nghệ ở các tỉnh phía Bắc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.


 

3.  Phó Viện trưởng: TS. Hà Minh Thanh


- Phụ trách công tác Nội chính, công tác Đoàn thanh niên.

-  Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Văn phòng viện, Bộ môn Bệnh cây - Miến dịch thực vật, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ thực vật Nam Bộ.

- Công tác triển khai Nghiên cứu khoa học – công nghệ ở các tỉnh phía Nam.

- Quản lý nghiên cứu phát triển các chế phẩm Bảo vệ thực vật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.


 

4.  Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

- Phụ trách công tác Khuyến nông, Hội Nữ tri thức Viện Bảo vệ thực vật,

Đoàn thanh niên và Nữ công.

- Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật  vào sản xuất trên phạm vi toàn quốc.

-  Chỉ đạo hoạt động của đơn vị: Trung tâm Đấu tranh Sinh học.

- Công tác phát triển các chế phẩm, sản phẩm bảo vệ thực vật, giống

chống chịu sâu bệnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.