Đề xuất đặt hàng danh mục nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Đề xuất đặt hàng danh mục nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân một số nội định hướng để làm căn cứ đăng ký đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022, cụ thể như sau:

Đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024

Đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024

Thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông và Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Nam Định năm 2021 (đợt 2)

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Nam Định năm 2021 (đợt 2)

Nhiệm vụ KH&CN xây dựng trên cơ sở Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ XX; Quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, ngành, địa phương giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Nam Định 2020 tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ đã được phê duyệt.

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Phú Thọ từ năm 2022

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Phú Thọ từ năm 2022

Thực hiện quy trình xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 và Quyết định 18/2019/QĐUBND của UBND tỉnh về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ;

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Hòa Bình từ năm 2022

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Hòa Bình từ năm 2022

Căn cứ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025; Đề án số 3157/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Hải Dương từ năm 2022

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Hải Dương từ năm 2022

Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 như sau:

NGHỊ ĐỊNH Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

Nhằm mục đích kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 98-KL/TW ngày 28/06/2014 về việc “Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động phi chính phủ nước ngoài; quản lý được đến đâu mở rộng, hợp tác phi chính phủ đến đó”, Chính phủ đã ban hành nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt

Chương trình học bổng AAS của Chính phủ Úc 2021

Chương trình học bổng AAS của Chính phủ Úc 2021

Học bổng Chính phủ Australia AAS 2021 dành cho ứng viên Việt Nam chính thức mở đơn! AAS là học bổng uy tín do chính phủ Úc tài trợ toàn phần cho sinh viên xin học Thạc sỹ tại các trường Đại học ở Úc. Người nhận học bổng được đào tạo trong nền giáo dục đẳng cấp quốc tế, đồng thời được tiếp thu kiến thức và kỹ năng trong các ngành học nhằm tạo nên sự thay đổi cho sự phát triển của Việt Nam.