DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH
Ngày đăng : 20/12/2017

DANH SÁCH VI SINH VẬT CÓ ÍCH

 

STT

Tên VSV

Mã số ngân
hàng gen

Thời gian phân lập

Địa điểm

thu mẫu

Môi trường phân lập

Phương pháp bảo quản

Ký chủ / Đối tượng phòng trừ

Việt nam

Khoa học

1

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

MR1

2009

Đắk Lắk

N1

Glycerin

Rệp sáp bột hại cà phê

2

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

MR2

2009

Đắk Lắk

N1

Glycerin

Rệp sáp bột hại cà phê

3

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

MR3

2009

Sơn La

N1

Glycerin

Rệp sáp bột hại cà phê

4

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

MR4

2009

Đắk Lắk

N1

Glycerin

Rệp sáp bột hại cà phê

5

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

MR5

2009

Hà Nội

N1

Glycerin

Rầy nâu hại lúa

6

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

MR6

2009

Nghệ An

N1

Glycerin

Rệp sáp xanh mềm

7

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

MR7

2010

Đắk Lắk

N1

Glycerin

Rệp sáp bột

8

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

MR8

2010

Gia Lai

N1

Glycerin

Rệp sáp bột

9

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

MR9

2011

Gia Lai

N1

Glycerin

Rệp sáp bột

10

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

MR10

10.2012

Nông Cống – Thanh Hóa

N1

Glycerin

Xén tóc hại mía

11

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

2012.5.SH3

17/5/2012

Dakhlo,  Kbang, Gia Lai

PDA

Glycerol

Xén tóc hại mía

12

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

MR11

4.2013

Thạch Thành – Thanh Hóa

N1

Glycerol

Xén tóc hại mía

13

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

2012.4.SH7

1/4/2013

Văn Quan - Lạng Sơn

PDA

Glycerol

Sâu non bọ

ánh kim hại hồi

14

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

2012.4.SH8

13/4/2013

Kbang - Gia Lai

PDA

Glycerol

Ấu trùng

xén tóc hại mía

15

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

2013.4.SH9

14/4/2013

Tân Châu - Tây Ninh

PDA

Glycerol

Trưởng thành bọ

hung nâu hại mía

16

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

2013.5.SH10

6/5/2013

Hoằng Hóa- Thanh Hóa

PDA

Glycerol

Bọ cánh cứng hại dừa

17

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

2014.8.SH14

5/8/2014

Từ Liêm- Hà Nội

PDA

Glycerol

Mối hại gỗ

18

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

2014.9.SH18

10/9/2014

Mê Linh- Vĩnh Phúc

PDA

Glycerol

Sâu xanh

19

Nấm lục cương

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin

2015.7.SH 24

17/7/2015

Đắk Song- Đắk Nông

PDA

Glycerol

Ve sầu hại cà phê

20

Nấm Xanh nhạt

Metarhizium flavoviride

2012.5.SH2

16/5/2012

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

PDA

Glycerol

Rầy nâu hại lúa

21

Nấm bột

Nomuraea rileyi (Farl.) Samson

2014.4.SH13

28/4/2014

Từ Liêm - Hà Nội

SDAY

Glycerol

sâu khoang hại rau

22

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR1

2009

Sơn La

N1

Glycerin

Rệp sáp xanh mềm

23

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR2

2009

Đắk Lắk

N1

Glycerin

Rệp sáp bột

24

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR3

2009

Nghệ An

N1

Glycerin

Rệp sáp bột

25

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR4

2009

Nghệ An

N1

Glycerin

Rệp sáp bột

26

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR5

2009

Đắk Lắk

N1

Glycerin

Rệp sáp bột

27

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR6

2009

Nghệ An

N1

Glycerin

Rệp sáp bột

28

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR8

2009

Đắk Lắk

N1

Glycerin

Rệp sáp xanh mềm

29

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR9

2009

Đắk Lắk

N1

Glycerin

Rệp sáp bột

30

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR10

2009

Nghệ An

N1

Glycerin

Sâu róm thông

31

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR11

2010

Hà Nội

N1

Glycerin

Rệp sáp bột

32

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR13

2010

Bắc Giang

N1

Glycerin

Sâu đo vải

33

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR14

2011

Sơn La

N1

Glycerin

Rệp sáp bột

34

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR17

7.2013

Đắk Lắk

N1

Glycerin

Rệp sáp cà phê

35

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

BR17

7.2013

Đắk Lắk

N1

Glycerin

Rệp sáp cà phê

36

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

2012.4SH6

1/4/2013

Văn Quan - Lạng Sơn

PDA

Glycerol

Sâu non bọ

ánh kim hại hồi

37

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

2013.5.SH11

6/5/2013

Hoằng Hóa- Thanh Hóa

PDA

Glycerol

Bọ cánh cứng hại dừa

38

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

2014.8.SH16

7/8/2014

Hoằng Hóa - Thanh Hóa

PDA

Glycerol

Ấu trùng bọ

cánh cứng hại dừa

39

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

2014.8.SH17

7/8/2014

Hoằng Hóa Thanh Hóa

PDA

Glycerol

Câu cấu hại lá dừa

40

Nấm bạch cương

Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill.

2015.7.SH22

17/7/2015

Đắk Song- Đắk Nông

PDA

Glycerol

Ve sầu hại cà phê

41

Nấm tua trắng

Paecilomyces cicadae

BR16

2011

Đắk Lắk

N1

Glycerin

Ve sầu

42

Nấm tua trắng

Paecilomyces cicadae

BR18

7.2013

Krông Pắk-  Đắk Lắk

N1

Glycerin

Ve sầu hại cà phê

43

Nấm tua trắng

Paecilomyces cicadae (Miq.) Samson

2014.8.SH15

21/8/2014

Krông Pắk-  Đắk Lắk

PDA

Glycerol

Ấu trùng ve sầu hại cà phê

44

Nấm tua trắng

Paecilomyces cicadae (Miq.) Samson

2015.8.SH23

17/8/2015

Đắk Song- Đắk Nông

PDA

Glycerol

Ve sầu hại cà phê

45

Nấm tua trắng

Paecilomyces cicadae (Miq.) Samson

2015.9.SH23

17/8/2015

Krông Pắk-  Đắk Lắk

PDA

Glycerol

Ve sầu hại cà phê

46

Nấm tím

Paecilomyces javanicus (Friedrichs & Bally) A.H.S. Brown & G. Smith

2012.3.SH1

15/3/2012

Từ Liêm, Hà Nội

PDA

Glycerol

Rầy nâu hại lúa

47

Nấm trắng ngà

Cordyceps bifusispora

2012.4.SH5

21/4/2012

Đội 4, EPoc, Đắk Lắk

PDA

Glycerol

Ve sầu hại cà phê

48

Nấm trắng vàng

Lecanicillium lecanii

2012.2.SH4

14/2/2012

Từ Liêm, Hà Nội

PDA

Glycerol

Rệp muội

49

Nấm trắng

Cephalosporium lanoso-niveum  J.F.H. Beyma

BR12

2010

Đắk Lắk

N1

Glycerin

Rệp sáp xanh mềm

50

Nấm trắng

Toxicocladosporium sp.

BR15

2011

Hà Nội

N1

Glycerin

Rầy nâu

51

Nấm trắng

Cordyceps nutans Pat., Bull.

BR7

2009

Đắk Lắk

N1

Glycerin

Rệp sáp bột

52

Bt

Bacillus thuringiensis

Bt1

10.2012

Hoài Đức – Hà Nội

SB

Lạnh

Sâu xanh

53

Bt

Bacillus thuringiensis

Bt2

12.2013

Từ Liêm – Hà Nội

SB

Lạnh

Muỗi

54

Virus nhân đa diện

NPV

V1

11.2012

Trung tâm Dâu tằm tơ

Ly tâm tinh chiết

Lạnh

Tằm dâu

55

Virus nhân đa diện

NPV

V2

11.2013

Đông Anh- Hà Nội

Ly tâm tinh chiết

Lạnh

Sâu khoang

56

Virus  NPV

Nucleo Polyhedrosis Virus

2014.3.SH12

26/3/2014

Đông Anh - Hà Nội

ExCell 1449-420

- 20oC

Sâu khoang hại rau

57

Nấm đối kháng

Trichoderma koningii Oudem.

T1

2009

Đắk Lắk

PDA

Glycerin

Chất thải rệp sáp

58

Nấm đối kháng

Trichoderma harzianum  Rifai

T2

2009

Đắk Lắk

PDA

Glycerin

Đất trồng cà phê

59

Vi khuẩn

Bacillus subtilis Ehrenberg

2014.11. SH20

12/11/2014

Sóc Sơn

King B

Glycerol

Đất trồng lạc, bệnh hại

vùng rễ lạc

60

Vi khuẩn

Bacillus subtilis Ehrenberg

2015.1.SH22

15/1/2015

Đông Anh – Hà Nội

King B

Glycerol

Đất trồng cà chua, bệnh

hại vùng rễ cà chua

61

Vi khuẩn

Bacillus subtilis Ehrenberg

2015.3.SH23

15/3/2015

Yên Bình- Yên Bái

King B

Glycerol

Đất trồng cây vầu/ phần

hủy, tạo mùn lá vầu

62

Vi khuẩn

Pseudomonas putida Trevisan

2014.11.SH19

11/11/2014

Đông Anh – Hà Nội

King B

Glycerol

Đất trồng cà chua, bệnh

hại vùng rễ cà chua

63

Nấm men

Issatchenkia orientalis

2015.1. SH.21

15/1/2015

Đông Anh – Hà Nội

PDA

Glycerol

Đất trồng cà chua, bệnh

hại vùng rễ cà chua

64

Nấm men

Issatchenkia orientalis

2015.1. SH.22

2/1/2015

Hoài Đức – Hà Nội

PDA

Glycerol

Đất trồng cà chua, bệnh

hại vùng rễ cà chua

65

Nấm men

Issatchenkia orientalis

2015.1. SH.21B

16/1/2015

Đông Anh - Hà Nội

PDA

Glycerol

Đất trồng cà chua, bệnh

héo xanh cà chua

66

Vi khuẩn

Bacillus subtilis

2015.1.SH23

15/1/2015

Đông Anh – Hà Nội

PDA

Glycerol

Đất trồng cà chua, bệnh hại vùng rễ cà chua

67

Nấm xanh

Metarhizium anisopliae

2015.7.SH 25

19/7/2015

Đắk Song - Đắk Nông

PDA

Glycerol

Ve sầu hại cà phê

68

Vi khuẩn

Bacillus amyloliquefaciens

2016.4. SH.30

4/.2016

Bắc Từ Liêm - Hà Nội

King B

Glycerol

Đất trồng hành, Phòng trừ vi khuẩn thối nhũn hành

69

Vi khuẩn

Bacillus subtilis Ehrenberg

2016.4. SH31

4/.2016

Quỳnh Phụ- Thái Bình

King B

Glycerol

Đất trồng ớt, phòng trừ vi khuẩn héo xanh

70

Vi khuẩn

Bacillus subtilis Ehrenberg

2016.8.SH32

8/.2016

Mường khương - Lào Cai

King B

Glycerol

Đất trồng ớt, phòng trừ nấm gây bệnh héo vàng

71

Vi khuẩn

Bacillus subtilis Ehrenberg

2016.11.SH 33

11/.2016

Kiến Xương- Thái Bình

King B

Glycerol

Đất trồng khoai tây,phòng trừ vi khuẩn héo xanh

72

Vi khuẩn

Bacillus subtilis subsp. subtilis

2016.4. SH.34

4/. 2016

Mường Khương – Lào cai

King B

Glycerol

Đất trồng chuối, Phòng trừ bệnh nấm hại rễ chuối

Các thông tin khác :