Tạp chí BVTV số 5 năm 2022

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Thành phần loài bọ trĩ (Thysanoptera: Thripidae) hại cây ăn quả có múi ở
một số tỉnh phía Bắc năm 2020 - 2021
The Records of Thrips Species (Thysanoptera: Thripidae) Attacking Citrus in
Some Northern Provinces in 2020-2021
Đào Thị Hằng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Đức Việt, Bùi Thị Phúc, Phùng Sinh
Hoạt, Lê Ngọc Hoàng, Nguyễn Văn Liêm, Lê Mai Nhất, Nguyễn Hồng Yến, Vũ
Anh Đào, Phạm Văn Lầm

Tải về

2

Một số dẫn liệu về đặc điểm sinh học, sinh thái loài ong Apanteles sp.
(Hymenoptera: Braconidae) ký sinh trên sâu sáp nhỏ
Achroia grisella
Fabricius
Some Biological, Ecological Characteristics of Apanteles sp. (Hymenoptera:
Braconidae) Parasite on the Lesser Wax Moth
Achroia grisella
Fabricius
Hồ Thị Thu Giang, Phạm Phương Thảo và Phạm Hồng Thái

Tải về

3

Đặc điểm sinh học của nhện gié hại lúa (Steneotarsonemus spinki Smiley)
tại Thừa Thiên Huế
Biological Characteristics of The Panicle Rice Mite (Steneotarsonemus spinki
Smiley) in Thua Thien Hue Province
Trần Thị Hoàng Đông, Cao Thị Thúy Lài, Trương Đức Linh, Nguyễn Thị Thu Nhi

Tải về

4

Định danh một số chủng nấm Pythium, Phytopythium Phytophthora
hiện diện trong đất vùng rễ bưởi ‘Năm roi’ bằng hình thái và sinh học
phân tử
Identification of Some Strains of Pythium, Phytopythium and Phytophthora
Isolated in Rhizosphere Soil of “Nam Roi” Pomelo by Morphological and
Molecular Methods
Thái Thanh Duy, Phạm Thanh Nam, Lâm Phước Thành, Lê Phước Thạnh

Tải về

5

Đánh giá mức kháng của một số dòng thuốc lá F6 đối với các bệnh đen
thân, héo rũ vi khuẩn và khảm lá thuốc lá bằng phương pháp lây nhiễm
nhân tạo với nguồn bệnh từ vùng trồng phía Nam
Evaluation of Resistance of Some F6
Tobacco Lines to Black Shank, Bacterial
Wilt and Tobacco Mosaic Virus by Artificial Infection Method with Pathogens
Collected from the Southern Growing Areas
Tào Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Tho, Nguyễn Huy Chung

Tải về

6

Đánh giá ảnh hưởng của một số thuốc bảo vệ thực vật đến loài nhện nhỏ
bắt mồi
Amblyseius eharai (Acari: Phytoseiidae)
Effects of Some Pesticides on The Predatory Mite Amblyseius eharai
(Acari:
Phytoseiidae)
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thúy

Tải về

7

Ảnh hưởng của giá thể trồng đến sinh trưởng, chất lượng và sâu bệnh
bệnh hại hoa vạn thọ ban mai pháp
(Tagetes patula L.) tại Thừa Thiên Huế
Effect of Media to The Growth, Flower Quality and Pests of French Marigold
(
Tagetes patula
L.) in Thua Thien Hue Province
Trần Thị Huyền Phương, Nguyễn Viết Thanh Phúc, Văn Viết Hòa, Hồ Thị Kim
Đồng, Đoàn Trương Phương Hương, Nguyễn Thị Giang

Tải về

 CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT

8 Quy trình sản xuất thanh long hữu cơ
Nguyễn Thị Phương Vinh, Nguyễn Thị Thanh Nga
 Tải về
TỔNG HỢP
9 Chỉ tiêu đánh giá tình hình phát sinh và mức độ phát triển của bệnh hại
thực vật
Phạm Văn Lầm
 Tải về