Nhiệm vụ KHCN thuộc các CT thực hiện năm 2021...

TT Tên nhiệm vụ Người chủ trì Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện 1 Hợp đồng: Nghiên cứu kỹ thuật nuôi quần thể loài ruồi Bactrocera pyrifoliae tại Việt nam, Hợp đồng nghiên cứu với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). TS. Lê Đức Khánh Bộ môn Côn trùng 2006 - 2009 2 Hợp đồng nghiên cứu KH giữa Trung tâm nghiên cứu CNSH đậu tương của Trường Đại học Misouri và ......

  TT Tên nhiệm vụ KHCNH Tên cá nhân chủ trì Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện   Đề tài HTQT theo nghị định thư         Quản lý bệnh héo xanh vi khuẩn và đốm lá vi khuẩn trên cà chua để có sản phẩm an toàn cho nội tiêu và xuất khẩu Hợp tác với Hoa kỳ TS. Đoàn Thị Thanh Bộ Môn Bệnh cây 2009-2011   Nghiên cứu thành phần loài côn trùng thuộc bộ 2 cánh và bộ cánh phấn, xác định những loài gây hại quan trọng, đối tượng kiểm dịch, phục vụ sản xuất nông sản ...

Nhiệm vụ KHCN thuộc các CT thực hiện tiếp tục năm 2009 : TT Tên nhiệm vụ KHCNH Tên cá nhân chủ trì Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện Đề tài cấp Nhà nước Đề tài độc lập cấp nhà nước 1 Nghiên cứu đặc tính sinh học của virus gây bệnh và môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, các biện pháp quản lý tổng hợp cây trồng (ICM) ......

01