Tạp chí BVTV số 2 năm 2023

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Khảo sát khả năng kiểm soát nấm Fusarim sp. gây bệnh thối rễ cây cà
chua của nấm nội cộng sinh (
Arbuscular mycorrhiza
fungi- AMF)
The Efficacy of Arbuscular mycorrhiza Fungi (AMF) in Controlling Root Rot
Disease Caused by
Fusarium sp. on Tomato Plants
Trương Phước Thiên Hoàng, Lê Hoàng Phúc, Đào Uyên Trân Đa, Trần Trọng
Nghĩa, Trần Thị Thu Hà, Dương Kim Hà, Lê Đình Đôn……..…………………….

Tải về

2

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv.
oryzae
gây bệnh cháy bìa lá lúa tại tỉnh Bạc Liêu
Isolation and Screened Pathogenicity of Xanthomonas oryzae pv. oryzae
Caused Bacterial Leaf Blight in Bac Lieu Province
Mai Như Phương và Trần Thị Thu Thủy……………………………………………

Tải về

3

Biện pháp xử lý dịch trích cỏ cứt heo (Ageratum conyzoides L.) phòng trừ
bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn
Xanthomonas oryzae pv. oryzae
trong
điều kiện nhà lưới
Application of Ageratum Grass Extraction (Ageratum conyzoides L.) Against
Bacterial Leaf Blight Caused by
Xanthomonas oryzae pv. Oryzae in Green
House Conditions
Mai Như Phương và Trần Thị Thu Thủy……………………………………………..

Tải về

4

Diễn biến mật độ loài rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti MatileFerrero (Homoptera: Pseudococcidae) hại sắn và thành phần cây ký chủ
của chúng tại Phú Yên
Density Dynamic of Cassava Pink Mealybug Phenacoccus manihoti MatileFerrero (Homoptera: Pseudococcidae) and Their Host Composition in Phu Yen
Nguyễn Thị Thuỷ, Phạm Duy Trọng, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Thị Mai Lương,
Hà Thị Kim Thoa, Nguyễn Lê Lanh Đanh, Nguyễn Thanh Hiếu………………….

Tải về

5

Đặc điểm sinh học, diễn biến mật độ bọ phấn và yếu tố ảnh hưởng tới mật
độ bọ phấn trắng
Bemisia tabaci
(Hemiptera: Aleyrodidae) trên cây sắn
Biological Characteristics, Population Fluctuation and Influencing Factors on
The Density of Whitefly
Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) on Cassava
Phạm Duy Trọng, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Văn Sơn, Phạm Thị Nhạn, Nguyễn
Thị Mai Lương, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Duy Mạn…………………………..

Tải về

6

Xác định ngưỡng thức ăn phù hợp phục vụ nhân nuôi số lượng lớn nhện
nhỏ bắt mồi
Neoseiulus longispinosus
trong phòng trừ sinh học nhện đỏ
hại cây trồng
Determining a Suitable Food Sources for Mass Rearing Predatory Mite
Neoseiulus longispinosus in Biological Control Red Mite
Lê Thị Tuyết Nhung, Lê Xuân Vị, Kim Thị Hiền, Nguyễn Thị Hoa……………….

Tải về

7

Đánh giá hiệu quả phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ cây cà phê ở Việt Nam
của các chế phẩm sinh học mới trong điều kiện nhà lưới
Assessment of The Effectiveness of Newly Experiment Biological Products in
Nethouse Conditions in Prevention Yellow Leaf and Root Rot Disease of Coffee
Plant in Vietnam
Lê Thị Thanh Tâm, Phạm Thị Lương, Lê Thị Phương Thảo, Hà Minh Thanh, Lê
Mai Nhất, Trịnh Xuân Hoạt, Nguyễn Văn Liêm, Phạm Công Hoạt, Đoàn Thị
Thanh, Jennifer Jähne, Peter Lasch, Rainer Borriss……………………………..

Tải về

8

Ảnh hưởng của ong ký sinh Microplitis manilae ASH. và virus Spodoptera
exigua Nucleopolyhedrosisvirus
đối với sâu keo da láng Spodoptera
exigua
Hubner trong điều kiện phòng thí nghiệm
Effect of Endoparasitoid Microplitis manilae ASH. and Spodoptera exigua
Nucleopolyhedrosisvirus
on Beet Armyworm Spodoptera exigua Hubner under
Laboratory Conditions
Trịnh Thị Xuân, Lê Thị Ngọc Xuân, Nguyễn Thị Xuân Đào, Huỳnh Thị Thu Mơ
và Lâm Thị Xuân Mai…………………………………………………………………

Tải về

9

Tác động của địa hình và một số yếu tố canh tác đến đa dạng di truyền
các mẫu cỏ cú (
Cyperus rotundus
L.) tại Thành phố Hồ Chí Minh
Impact of Topographic Differentiation and Some Cultivation Factors on The
Genetic Diversity of Purple Nutsedge (
Cyperus rotundus L.) in Ho Chi Minh
City, Vietnam
Nông Hồng Quân, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Duy Phúc, Võ Thái Dân……..…..

Tải về