ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TUYẾN TRÙNG KÝ SINH CÔN TRÙNG Heterorhabditis indica TRONG PHÒNG CHỐNG BỌ NHẢY HẠI RAU THẬP TỰ Efficacy of Entomopathogenic Nematode, Heterorhabditis indica Against Striped Flea Beetle on Cruciferous Vegetables in Viet Nam...

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1 Hiệu quả phòng trừ sâu khoang của chế phẩm NPV phát triển từ tế bào nhân nuôi Efficacy of NPV Produced by Insect Cultured - Cell Infection for Controlling Insect Pest of Spodoptera litura Tải về 2 Ảnh hưởng của Vi nhũ Chitosan - Dầu Neem đến sâu khoang hại rau (Spodoptera litura) trong phòng thí nghiệm Effect of Chitosan-Neem Oil Microemulsion on Cutworm Larvae (Spodoptera litura) in Laboratory Tải về 3 Nấm Colletotrichum acutatum gây bệnh thán thư trên cây sâm Ngọc linh tại tỉnh Kon Tum Identification of ...

Thể lệ gửi bài tạp chí bảo vệ thực vật...

TỔNG MỤC LỤC NĂM 2020 TT Tên Tác giả - Tên Bài báo Số TC Trang   KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC     1 Lê Thanh Hải Hà, Hoàng Đình Hòa, Lê Văn Trịnh, Nguyễn Thị Như Quỳnh – Hiệu quả phòng trừ sâu khoang của chế phẩm NPV phát triển từ tế bào nhân nuôi Efficacy of NPV Produced by Insect Cultured – Cell Infection for Controlling Insect Pect of Spodoptera litura 1 3 2 Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Tiến Thắng - Ảnh hưởng của Vi nhũ Chitosan Dầu Neem đến sâu khoang hại rau (Spodoptera ...

Để xem chi tiết "MỘT SỐ KẾT QUẢ PHÒNG CHỐNG BỆNH THÁN THƯ HẠI SÂM NGỌC LINH ( Panax Vietnamensis Ha and Grushv) TẠI TU MƠ RÔNG, KON TUM". Xin mời truy cập tại đây...

                                                                                                                                                               Để biết thông tin chi tiết tạp chí BVTV ...

Số chuyên đề kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Bảo vệ thực vật...

                                                                                                                                                               Để biết thông tin chi tiết tạp chí BVTV ...