NHIỆM VỤ HTQT ĐANG THỰC HIỆN
Ngày đăng : 15/01/2014

 

TT

Tên nhiệm vụ

Người chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Hợp đồng: Nghiên cứu kỹ thuật nuôi quần thể loài ruồiBactrocera pyrifoliae tại Việt nam, Hợp đồng nghiên cứu với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

TS. Lê Đức Khánh

Bộ môn Côn trùng

2006 - 2009

2

Hợp đồng nghiên cứu KH giữa Trung tâm nghiên cứu CNSH đậu tương của Trường Đại học Misouri và Bộ môn miên dịch thực vật

“Đánh giá tính kháng bệnh gỉ sắt của các dòng lai (RILs) tại Viện Bảo vệ thực vật- Hà Nội- Việt Nam"

TS. Nguyễn Thị Bình

Bộ môn Miễn dịch

thực vật

2006-2009

3

Quản lý bệnh hoàng long binh trên cây có múi tại Indonesia, Việt nam và Austratia. Giai đoạn II. Mã số: CP/2000/043

 (Hợp tác với ACIAR)

TS.Ngô Vĩnh Viễn

Bộ môn Chẩn đoán giám định dịch hại và thiên địch

2008 - 2009

4

“Nâng cao chất lượng quả sau thu hoạch của một số cây ăn quả ôn đới”. Mã số: AGB/2002/086 (Giai đoạn II)

 (Hợp tác với ACIAR)

TS. Đặng Vũ Thị Thanh

Bộ môn Chẩn đoán giám định dịch hại và thiên địch

2006-2009

5

Dự án ACIAR: Nâng cao năng suất và chất lượng hồng ngọt ở Việt nam và Australia”  mã sốCP/2006/066

 (Hợp tác với ACIAR)

 

TS. Lê Đức Khánh

Bộ môn Côn trùng

 

2008 - 2011

Các thông tin khác :