Quy trình chẩn đoán virus lùn sọc đen phương Nam hại lúa
Ngày đăng : 04/04/2014

Nội dung của quy trình gồm:

- Xác định bệnh nguyên

- Lây bệnh nhân tạo

- Tái xác định nguồn bệnh trên cây được lây nhiễm nhân tạo

Thực hiện quy trình chẩn đoán theo nguyên tắc KOCH có thể chẩn đoán bệnh vi rút lúa lùn sọc đen phương Nam (SRBSDV) trong điều kiện của Việt Nam.          

Điều kiện áp dụng: Dùng cho các cơ sở nghiên cứu có phòng thí nghiệm đủ điều kiện tiến hành phương pháp PCR, nhà lưới chống côn trùng và nguồn nhân lực để tiến hành các thí nghiệm lây bệnh nhân tạo.

Các thông tin khác :
· HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI QUAN TRỌNG TRÊN CÂY RAU HỌ BẦU BÍ
· HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI QUAN TRỌNG TRÊN CÂY RAU HỌ THẬP TỰ
· QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP BỆNH VÀNG RỤNG LÁ CAO SU (Corynespora cassiicola) CHO VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
· QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP BỆNH THỐI ĐEN QUẢ CA CAO
· Quy trình quản lý tổng hợp tuyến trùng hại cà phê tại Tây Nguyên
· Quy trình quản lý tổng hợp tuyến trùng hại hồ tiêu tại Tây Nguyên
· QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP RUỒI HẠI QUẢ THANH LONG DIỆN RỘNG TRÊN CƠ SỞ BẢ PROTEIN
· QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÍNH KHÁNG THUỐC BVTV CỦA NHỆN ĐỎ (Panonychus citri McGregor) TRÊN CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÍNH KHÁNG THUỐC BVTV CỦA NHỆN ĐỎ ( Oligonychus coffeae Nietner) HẠI CHÈ
· QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG BỆNH CHỔI RỒNG HẠI NHÃN HIỆU QUẢ VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NAM BỘ