Nhiệm vụ khoa học công nghê thuộc các chương trình
Ngày đăng : 06/01/2014

Nhiệm vụ KHCN thuộc các CT thực hiện tiếp tục năm 2009 :

 

TT

Tên nhiệm vụ KHCNH

Tên cá nhân

chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian

thực hiện

   Đề tài cấp Nhà nước      

 

Đề tài độc lập cấp nhà nước

 

 

 

1

Nghiên cứu đặc tính sinh học của virus gây bệnh và môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, các biện pháp quản lý tổng hợp cây trồng (ICM) trong sản xuất lúa.

TS. Nguyễn Như Cường

Bộ môn Côn trùng

2007-2009

   Chương trình công nghệ sinh học      
 2  Nghiên cứu phát triển chế phẩm  sinh học phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh vùng rễ cà phê và hồ tiêu  

TS. Lê Văn Trịnh

 

 

Trung tâm Đấu tranh

sinh học

 2006-2010
 3  Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng chống rệp sáp và nấm cộng sinh hại cà phê  Th.S. Phạm Văn Nhạ  

Trung tâm Đấu tranh

sinh học

 2009-2011
   Nhiệm vụ KH&CN cấp thiết thực hiện ở địa phương      
 4  Nghiên cứu biện pháp quản lý ruồi hại quả thanh long trên diện rộng, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm quả xuất khẩu tại Bình Thuận  Th.S. Nguyễn Thị Thanh Hiền  Bộ môn Côn trùng  4/2009 - 1/2012 

 

Đề tài HTQT theo nghị định thư

 

 

 

5

Nghiên cứu phát triển các nguồn nấm côn trùng Beauveria, Metarhizium để ứng dụng trong phòng trừ sâu hại cây trồng, cây rừng và phát triển nguồn nấm Cordyceps sp làm thực phẩm chức năng cho người.

Hợp tác với Trung Quốc

PGS.TS. Phạm Thị Thùy

Trung tâm Đấu tranh

sinh học

2008-2010

 

Đề tài trọng điểm cấp Bộ

 

 

 

6

Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa

TS Ngô Vĩnh Viễn

Bộ môn Côn trùng

2007-2009

7

 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và đề xuất biện pháp phòng trừ ve sầu hại cà phê ở Tây nguyên

TS. Phạm Thị Vượng

 

Bộ môn Côn trùng

2008- 2010

8

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ phòng trừ tổng hợp các loài sâu hại cói quan trọng cho vùng sản xuất xuất khẩu cói trọng điểm ở các tỉnh phía Bắc

Ths. Đặng Thị Bình

Bộ môn Côn trùng

2008- 2010

 

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

 

 

 

9

Hoàn thiện quy trình công nghệ và phát triển giống lúa cạn LC 93-4 cho một số tỉnh vùng cao miền Trung và Tây Nguyên

Ths. Đinh Văn Thành

 

Bộ môn Miễn dịch

thực vật

2008- 2009

 

Đề tài cấp cơ sở

 

 

   

10

Thu thập và bảo quản mẫu sâu bệnh

TS. Quách Thị Ngọ

Bộ môn Chẩn đoán giám định dịch hại và thiên địch

Lâu dài

 

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen

 

 

 

11

 

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật bảo vệ thực vật

Ths.Đặng Đức Quyết

Bộ môn Chẩn đoán giám định dịch hại và thiên địch

Hàng Năm

 

Dự án KHCNNN vốn vay ADB

 

 

 

 

Dự án khuyến nông

 

 

 

12

Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây hồ tiêu

TS. Hà Minh Thanh

Bộ môn Bệnh cây

2008-2009

13

Tập huấn thực hành Nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất vải thiều an toàn và tập huấn phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại lạc, đậu tương.

Th.s.Nguyễn Thị Vân

Th.s.Nguyễn Thị Thanh Tuyết

Th.s. Nguyễn Văn Hoa

Bộ môn Miễn dịch thực vật và Trung tâm Đấu tranh sinh học

2008-2009

 

Đề tài phối hợp với địa phương

 

 

 

14

Duy trì cây đầu dòng và sản xuất cây giống quýt vàng Bắc Sơn sạch bệnh tại huyện Bắc Sơn – Lạng Sơn

TS. Ngô Vĩnh Viễn

Bộ môn Bệnh cây

2007-2009

15

Điều tra cơ bản thành phần sinh vật hại trên một số cây trồng chính  và sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chủ yếu ở Việt Nam.

Cục Bảo vệ thực vật

Bộ môn Chẩn đoán giám định dịch hại phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật

2006 - 2010

 

Dự án kinh tế xã hội

 

 

 

16

Xây dựng mô hình ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học để tổ chức s ản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn tại Vĩnh Phúc

KS. Phùng Đắc Lĩnh

Công ty tư vấn phối hợp với địa phương ở Vĩnh Phúc

2008-2009

Các thông tin khác :